Logo Budujemy Tarasy

Budujemy Tarasy

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Budujemy Tarasy Tomasz Kowalski, będący właścicielem serwisu internetowego budujemytarasy.pl, poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i przestrzega odpowiednich przepisów prawych, m.in. przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO). Przetwarzanie danych osobowych zawsze odbywa się zgodnie z RODO i z krajowymi przepisami regulującymi tą kwestię prawną.

W niniejszym oświadczeniu pragniemy poinformować Państwa o zakresie i przeznaczeniu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niniejsze oświadczenie ma również na celu poinformowanie Państwa (osób, których dane dotyczą) o przysługujących im w tej kwestii prawach.

Budujemy Tarasy Tomasz Kowalski, będący administratorem danych osobowych (zobacz poniżej), wdrożył środki techniczne i organizacyjne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych przetwarzanych na jego witrynie internetowej. Niemniej jednak transmisja danych pomiędzy Państwa urządzeniem końcowym a naszym serwerem może wykazywać pewne luki w zakresie bezpieczeństwa. Zwłaszcza jeśli komunikacja z naszym serwerem odbywa się za pośrednictwem urządzenia, do którego dostęp mają osoby trzecie. W przypadku wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez [email protected].

2. DEFINICJE

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności opiera się na przepisach i definicjach zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych RODO. Zależy nam, aby nasze oświadczenie o ochronie prywatności było czytelne i łatwe do zrozumienia dla użytkowników i klientów. W tym celu podajemy krótkie wyjaśnienie użytych w niniejszym oświadczeniu pojęć:

Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Osoba, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą to każda możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez odpowiedzialną firmę.

Administrator
Administrator to firma odpowiedzialna za przetwarzanie danych, która gromadzi dane od osoby, której te dane dotyczą, oraz decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania.

Podmiot przetwarzający
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub firmę, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Odbiorca
Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź organ publiczny, któremu udostępniane są dane osobowe.

Strona trzecia
Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, bądź organ publiczny, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza każdą operację wykonywaną na danych osobowych, m.in. zbieranie, utrwalanie, ograniczanie czy usuwanie danych.

Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania oznacza redukcję zakresu wykorzystania danych osobowych.

Zgoda
Zgoda osoby oznacza każdą złożoną deklarację, którą osoba ta przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Odwołanie
Odwołanie zgody oznacza wycofanie prawa udzielonego administratorowi danych do ich przetwarzania na podstawie uprzednio wyrażonej zgody.

3. ADMINISTRATOR DANYCH

Budujemy Tarasy Tomasz Kowalski jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO (zwanym dalej Budujemy Tarasy) witryny internetowej: www.budujemytarasy.pl

Możecie Państwo kontaktować się z Budujemy Tarasy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacyjnych:

 • listownie na adres: Budujemy Tarasy, ul. Wiejska 57, 08-400 Garwolin
 • telefonicznie na numer: +48 884 045 839
 • pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

4. UTRWALANIE DANYCH / ODWIEDZANIE STRON INTERNETOWYCH

Przy każdym wejściu na naszą witrynę internetową gromadzony zostaje szereg danych oraz informacji, które zostają zapisane w logach serwera (ang. log files). Zapisywane mogą być:

 • używany typ i wersja przeglądarki
 • rodzaj systemu operacyjnego komputera
 • strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie
 • data i godzina wejścia na stronę internetową
 • adres IP

Korzystając z tych anonimowo zebranych informacji, firma Budujemy Tarasy nie może zidentyfikować osoby, której dane dotyczą. Dane te są jednak niezbędne do prawidłowego dostarczenia i optymalnego wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej oraz do przekazania urzędom niezbędnych informacji w przypadku ataku hakerów. Budujemy Tarasy przetwarza niniejsze informacje zarówno w celach statystycznych, jak i technicznych dla zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa procesu przetwarzania, oraz Państwa danych osobowych. Dane te zostaną usunięte po dokonaniu analizy statystycznej po upływie 36 miesięcy.

5. CELE PRZETWARZANIA / PODSTAWY PRAWNE

 1. Wykonanie umowy, tj. dokonanie zakupu

Gromadzimy oraz przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji zamówienia oraz żądań związanych z zakupem, a także roszczeń wynikających z zawartych umów (dostawa, fakturowanie, gwarancja itp.). Są to następujące dane:

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest umowa, którą zawarli Państwo z Budujemy Tarasy wraz z obowiązkami prawnymi wynikającymi z zawarcia umowy (np.: prawo podatkowe). Jeśli nie podadzą Państwo wymaganych danych, realizacja zakupu lub wykonanie umów, bądź świadczenie usług nie będzie możliwe.

W trakcie realizacji zakupu Państwa dane kontaktowe i adresowe będą przekazane i przetwarzane przez firmę Budujemy Tarasy, oraz jeśli to konieczne, dane te przekazywane będą również odpowiednim przewoźnikom, a w przypadku złożenia Zamówienia w opcji dostawy z montażem, naszym Dystrybutorom, którzy będą odpowiedzialni za realizację Państwa zamówienia.

  • imię i nazwisko lub nazwa firmy wraz z danymi osoby kontaktowej
  • adres lub siedziba (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
  • numer identyfikacji podatkowej NIP oraz zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 1. Obsługa klienta

Dane, które powierzyli nam Państwo podczas składania zamówienia, wykorzystujemy również do  nawiązania z Państwem kontaktu, aby przekazać Państwu dalsze informacje, które mogą być niezbędne do realizacji zamówienia.

Podstawą prawną do powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes gospodarczy Administratora. Uprzejmie informujemy, iż w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do takich kontaktów bez podawania przyczyny. W tym celu prosimy o kontakt z administratorem (paragraf C). Opis ogólnych praw, jakie przysługują Państwu w kwestii przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w paragrafie I.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podmioty trzecie świadczące usługi
  Budujemy Tarasy może przekazać Państwa dane jednemu lub wielu podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają dane wyłącznie do celów wewnętrznych w ramach współpracy z administratorem danych (np. usługodawcy IT). Z każdym potencjalnym podmiotem przetwarzającym zawarliśmy umowę, która gwarantuje przestrzeganie przepisów RODO przez usługodawców. Administrator ma obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe (art. 19 RODO), aby również odbiorcy danych mogli wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby.
 2. Czy mamy prawo przekazać Państwa dane do innych państw (także spoza UE)?
  Tak, przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić, jeśli Komisja Europejska stwierdzi, że to państwo trzecie zapewnia adekwatny stopień ochrony danych osobowych lub zapewni odpowiednie zabezpieczenia (np. wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule ochronne danych przyjętych przez Komisję).
  Przekazanie Państwa danych do przetwarzania państwom trzecim jest dopuszczalne, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi w tej kwestii wyraźną zgodę (art. 49, ust. 1 lit. a RODO). W tym przypadku zostaną Państwo poinformowani o ewentualnym ryzyku, jak i braku odpowiednich zabezpieczeń ochrony danych.
  Na naszych witrynach internetowych używamy różnych plików cookie lub podobnych technologii („pliki cookie”), za pomocą których zarówno my jak i podmioty trzecie przetwarzamy dane osobowe. Wykorzystujemy między innymi pliki cookie firmy Google LLC z siedzibą w USA, gdzie przetwarzane są Państwa dane osobowe. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że Stany Zjednoczone nie posiadają odpowiedniego stopnia ochrony danych. Istnieje ryzyko, że Państwa dane będą przekazywane władzom USA w ramach kontrolnych i monitorujących, a Państwo nie dysponują środkami prawnymi w obronie przeciwko takiemu przetwarzaniu danych. Zanim umieścimy pliki cookie i przekażemy Państwa dane tym podmiotom, poprosimy Państwa o wyraźną zgodę (art. 49 ust. 1 lit. a RODO). W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość dopasowując ustawienia w sekcji „Ustawienia plików cookie” na odpowiedniej witrynie internetowej.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zabezpieczamy naszą witrynę internetową oraz inne systemy przy pomocy środków technicznych oraz organizacyjnych zapewniających ochronę Państwa danych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją oraz rozpowszechnianiem przez osoby nieupoważnione.

8. OKRES PRZECHOWYWANIA

Budujemy Tarasy przetwarza i przechowuje dane osób, których dane dotyczą, przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego dane są zapisywane, lub który jest przewidziany ze względu na wymogi prawne.
W momencie, kiedy przestanie obowiązywać cel lub podstawa prawna do przetwarzania Państwa danych, zostaną one zablokowane lub usunięte zgodnie z obowiązującym prawem.

9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO daje osobom, których dane dotyczą, szeroki zakres praw. Poniżej podano orientacyjne zestawienie tych praw:

 1. Prawo dostępu do danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie uzyskać od administratora danych informacje na temat przechowywanych przez niego danych osobowych oraz ich kopię.
 2. Prawo do sprostowania danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą.
 3. Prawo do usunięcia danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać od administratora danych usunięcia swoich danych osobowych, jeśli cele ich przetwarzania straciły rację bytu lub podstawy prawne ich przetwarzania przestaną obowiązywać (wygaśnięcie umowy, wycofanie zgody).
 4. Prawo do ograniczenia danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • cele przetwarzania nie mają już zastosowania
  • podstawy prawne ich przetwarzania przestały obowiązywać (wygaśnięcie umowy, wycofanie zgody).
 5. Prawo do przenoszenia danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy zawartej drogą elektroniczną.
 6. Prawo do sprzeciwu
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku sprzeciwu BUDUJEMY TARASY zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie prawnie uzasadnione powody do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego wg. art. 77 RODO, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza regulacje RODO.

Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. INNE PRZETWARZANIA/TECHNOLOGIE W RAMACH NASZYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Budujemy Tarasy gromadzi Państwa dane osobowe, które podają nam Państwo dobrowolnie, jak i dane, w szczególności dane techniczne, które zbierane są automatycznie, kiedy odwiedzają Państwo witryną internetową sklepu BUDUJEMY TARASY. Część danych gromadzonych jest w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny, inne dane mogą zostać użyte do analizy.
Więcej informacji o przetwarzaniu oraz o używanych przez Budujemy Tarasy technologiach na witrynach internetowych znajdą Państwo tutaj:

O plikach cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie, kiedy odwiedzasz witrynę za pomocą przeglądarki. Pliki te nie wyrządzają szkody i służą jedynie do rozpoznania osoby odwiedzającej stronę. Podczas następnej wizyty na stronie internetowej przy użyciu tego samego urządzenia, informacje przechowywane w plikach cookie mogą zostać następnie zwrócone albo do witryny internetowej („plik cookie pierwszej strony”), albo do innej witryny internetowej, do której należy plik cookie („plik cookie strony trzeciej”).
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby generalnie uniemożliwić przechowywanie plików cookies lub za każdym razem będziesz pytany, czy zgadzasz się na ustawienie plików cookies. Po ustawieniu możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie. Jak to działa, znajdziesz w funkcji pomocy swojej przeglądarki.

Wymagane
Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych służą do technicznego działania strony internetowej i zapewnienia jej funkcjonalności. Ich wykorzystanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie, aby zapewnić technicznie bezbłędną stronę internetową. Możesz jednak zasadniczo wyłączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.

Statistics
Statystyczne pliki cookies zbierają informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, aby poprawić ich atrakcyjność, zawartość i funkcjonalność. Ich wykorzystanie odbywa się tylko za Twoją zgodą i tylko wtedy, gdy nie wyłączysz odpowiedniego pliku cookie.

Marketing
Marketingowe pliki cookies pochodzą od zewnętrznych firm reklamowych i służą do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Ich wykorzystanie odbywa się tylko za Twoją zgodą i tylko wtedy, gdy nie wyłączysz odpowiedniego pliku cookie.

11. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI, INFORMACJA

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może zostać zaktualizowane w celu odzwierciedlenia rozwoju jak i zmian prawnych. Na niniejszej stronie internetowej mogą Państwo w dowolnej chwili pobrać oraz wydrukować najnowszą wersję oświadczenia o ochronie prywatności.
W razie jakichkolwiek pytań w kwestii gromadzenia, przetwarzania bądź używania Państwa danych osobowych przez Budujemy Tarasy, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected].